Webpage

  Berdasarkan Sumber Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sarawak anggaran penduduk berasaskan kepada Banci Penduduk 2010, penduduk di Bahagian Mukah adalah seperti berikut:
 
       
  Bil Kaum Jumlah Penduduk (Orang)  
 
 
  a. Melanau 66,698  
  b. Melayu 6,398  
  c. Iban 20,466  
  d. Bidayuh 501  
  e. Bumiputera Lain 2,861  
  f. Cina 6,280  
  g. India 79  
  h. Lain-Lain 195
 
  i. Bukan Warganegara 6,546  
 
 
    JUMLAH 110,024